Model wsparcia kobiet na rynku pracy w regionie bełchatowskim w kontekście transformacji regionu

Model_1.pdf

Zazwyczaj, kiedy w nauce mowa o modelu, rozumie się go jako uproszczone odwzorowanie pewnego wycinka rzeczywistości poprzez wskazanie najważniejszych elementów wchodzących w jego skład i relacji między nimi. W niniejszym opracowaniu rozumiemy model inaczej, tak jak jest to przyjęte w stosowanych naukach społecznych, tj. jako odwzorowanie wycinka rzeczywistości z uwzględnieniem najważniejszych  jego elementów i relacji między nimi w celu wskazania możliwego sposobu oddziaływania poprzez świadome działania na ów wycinek w całości, poszczególne jego elementy i relacje między nimi w celu dojścia do sytuacji ocenianej ze społecznego punktu widzenia jako korzystniejsza w stosunku do sytuacji bez takiego oddziaływania.W prezentowanym modelu, skupiającym się na aktywności zawodowej kobiet w podregionie bełchatowskim (wycinek rzeczywistości), wyodrębniono trzy zasadnicze elementy:

• obecna struktura gospodarcza, społeczna i demograficzna,
• specyfika lokalnego rynku pracy,
• zielona transformacja,

przy czym dwa pierwsze są ze sobą powiązane (tj. silnie oddziałują na siebie), zaś trzeci jako element zewnętrzny zaczyna powoli kształtować dwa wcześniej wymienione. Z kolei, mówiąc o świadomym oddziaływaniu na zmiany badanego wycinka rzeczywistości, koncentrujemy się na 6 kluczowych aktorach realizujących polityki publiczne mających wpływ na aktywność zawodową kobiet na bełchatowskim rynku pracy.

Są to: władze krajowe, samorząd województwa, samorząd lokalny, biznes lokalny, instytucje wsparcia biznesu, podmioty społeczeństwa obywatelskiego, partnerzy społeczni, instytucje działające w sferze edukacji i instytucje odpowiedzialne za pozostałe usługi społeczne. Dodatkowo, zgodnie z ideą empowermentu uwzględniono również kobiety i ich organizacje jako autonomiczny podmiot określający własne zachowania na rynku pracy.

Więcej poniżej:

 

Okładka

Kobiety na rynku pracy w powiecie bełchatowskim. Stan obecny perspektywy uwarunkowania.

Research on the situation of women in the labor market in Bełchatow and promotion of the results [PL: Badania nad sytuacją kobiet na rynku pracy w Bełchatowie i promocja wyników] to projekt realizowany w okresie od 1 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. przez Stowarzyszenie Tak dla Bełchatowa.

Region bełchatowski jest obecnie w centrum zainteresowania wielu badaczy i instytucji z uwagi na przyszłą transformację energetyczną i jej lokalne skutki. Zakres terytorialny tych badań obejmuje obszar bezpośredniego oddziaływania Kopalni Bełchatów, wykracza tym samym poza powiat bełchatowski i dotyczy konsekwencji na różnych polach.

W niniejszym projekcie obszar badania zawężono do powiatu bełchatowskiego.

Celem głównym niniejszego projektu jest diagnoza ekonomicznych i społecznych aspektów sytuacji kobiet na rynku pracy w powiecie bełchatowskim w kontekście planowanej transformacji regionu.

Analiza obejmuje dwie kwestie:

 • OCENA SYTUACJI KOBIET NA RYNKU PRACY ORAZ JEJ SZANS I BARIER Z PERSPEKTYWY RÓŻNYCH INTERESARIUSZY INSTYTUCJONALNYCH;
 • OBECNE I POTENCJALNE INSTRUMENTY WSPARCIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ KOBIET W REGIONIE BEŁCHATOWSKIM

Poniżej zamieszczamy pierwszy z dwóch planowanych w ramach projektu raportów, mianowicie:

Kobiety na rynku pracy w powiecie bełchatowskim. Stan obecny, perspektywy, uwarunkowania. 

IMG20220528165059

Szczęśliwego nowego 2023 roku.

Sprawiedliwa Transformacja to słowa które w ostatnim czasie odmienia się przez wszystkie przypadki. Ale czy oby na pewno działania w regionie Bełchatowa w mijającym roku poparte są jakikolwiek czynami ?. Czy my jako Stowarzyszenie Tak dla Bełchatowa czy Bełchatowska Fundacja Sprawiedliwej Transformacji czy inne podmioty zaangażowane w proces transformacji zrobiliśmy wystarczająco aby można go było nazwać „Sprawiedliwym” ?.

Sprawiedliwa-Transformacja

Ale może po kolei. W mijającym roku jako Stowarzyszenie Tak dla Bełchatowa oraz nowo powołana Bełchatowska Fundacja Sprawiedliwej Transformacji staraliśmy się uczestniczyć w możliwie wielu inicjatywach organizowanych czy to przez podmioty lokalne, czy to ogólnokrajowe czy międzynarodowe.

Jednym z najlepszych przykładów jest niedawny udział członka BFST w konferencji podsumowującej dwuletni projekt Banku Światowego Wsparcie dla polskich regionów węglowych w transformacji

Projekt jak sama nazwa wskazuje miał za zadanie wsparcie regionów węglowych a wśród nich również i naszego bełchatowskiego. Myślę, że warto będzie zintensyfikować działania aby kolejna edycja projektu była może trochę bardziej skierowana w stronę naszego regionu ponieważ wiedza jaką można pozyskać od Banku Światowego może być niezwykle przydatna , choćby w procesach rekultywacyjnych dla których wspomniany World Bank ma ciekawe rozwiązania, choćby w postaci aplikacji wspomagającej zmianę przeznaczenia gruntów „LURA”.

 W mijającym 2022 roku w procesie transformacji regionu bełchatowskiego warto przyjrzeć się jednak również innym wydarzeniom:

Bełchatowskie Wysłuchanie Publiczne:

 Społecznicy, mieszkańcy, związkowcy i politycy rozmawiali o przyszłości Bełchatowa podczas niedawnego wysłuchania publicznego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Polska Zielona Sieć, Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.

W wysłuchaniu wypowiadała się również Przedstawicielka Stowarzyszenia Tak Dla Bełchatowa oraz Bełchatowskiej Fundacji Sprawiedliwej Transformacji Pani Marzena Tyl-Czarzasty.

Jako koordynatorka badania Rynku pracy kobiet regionu bełchatowskiego zwróciła w swojej wypowiedzi uwagę na problematykę kobiet w procesie transformacji.

Wskazywała na strukturę lokalnego rynku pracy który dominującą rolę pełnią dwa duże zakłady, z którymi powiązana jest reszta przemysłu i miejscowości okalających kopalnię i elektrownię.

 

Badanie sytuacji kobiet na rynku pracy w Bełchatowie i promocja jego wyników:

Pod tą nazwą prowadzimy od połowy roku wraz z Uniwersytetem łódzkim badanie rynku pracy kobiet w naszym regionie.

 Głównym celem naszych wspólnych badań jest zwiększenie szans kobiet na zatrudnienie na rynku pracy w powiecie bełchatowskim poprzez stworzenie modelu ułatwiającego udział kobiet w sile roboczej w powiecie bełchatowskim w oparciu o propozycję różnych interesariuszy będących wynikami badań ilościowych i jakościowych.

 

 
IMG20221026094432

Warsztaty kreatywne zorganizowane przez BKPPT:

Była to seria trzech warsztatów pod nazwą „Transformacja a rozwój gospodarczy regionu” podczas których uczestnicy mogli zapoznać się r różnymi metodami badań i przekazywania oraz pozyskiwania wiedzy dotyczącej tematyki transformacji.

Jak utrzymać energetyczną przyszłość Bełchatowa:

Było to spotkanie zorganizowane przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego na którym to zaprezentowany został raport przygotowany przez Forum Energii oraz Bloomberg ENF.

Raport dotyczy głównych założeń utrzymania produkcji energii elektrycznej w Bełchatowie po wyczerpaniu złoża węgla brunatnego.

Raport pt.: Energetyka w Bełchatowie po węglu brunatnym został zaprezentowany w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego przez autorkę Panią Felicję Aminoff BloombergNEF oraz Panią Joannę Maćkowiak-Panderę z Forum Energii. W dyskusji o transformacji regionu bełchatowskiego wzięła również udział Pani Profesor Uniwersytetu Łódzkiego Izabela Warwas wskazując na aspekt społeczny całego procesu jak również Doktor Maciej Kozakiewicz Pełnomocnik Marszałka Województwa Łódzkiego ds. transformacji regionu bełchatowskiego.

4
źródło: zzprckwb.org.pl

Jadnak najważniejszym wydarzeniem niewątpliwie do jakiego doszło w mijającym właśnie roku było podpisanie „Umowy społecznej” dla branży węgla brunatnego.

[..] Po wielomiesięcznych negocjacjach, przedstawiciele strony rządowej, reprezentatywnych organizacji związkowych oraz spółek energetycznych z udziałem Skarbu Państwa złożyli w dniu dzisiejszym podpisy pod treścią Umowy Społecznej dotyczącej transformacji sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla Brunatnego, w tym wydzielenia wytwórczych i wydobywczych aktywów węglowych ze spółek Skarbu Państwa. Zawiera ona gwarancje pracownicze dla pracowników przedsiębiorstw, które w związku z transformacją energetyczną i powołaniem NABE zostaną objęte zmianami. 

Podpisana Umowa zawiera zapisy dotyczące:

 • gwarancji pracowniczych w obszarze statusu pracodawcy, zachowania uprawnień pracowniczych i stabilizacji zatrudnienia, warunków pracy i wynagrodzeń po procesie wydzielenia aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa,
 • systemu osłon socjalnych dla pracowników przedsiębiorstw prowadzących działalność wytwórczą energii elektrycznej oraz przedsiębiorstw górniczych węgla brunatnego,
 • mechanizmów minimalizowania skutków transformacji,
 • zasad monitorowania realizacji Umowy Społecznej.

Wejście w życie wskazanych w Umowie osłon socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego oraz branży węgla brunatnego  będzie wymagało notyfikacji w zakresie ich zgodności z zasadami pomocy publicznej przez Komisje Europejską. [..]

 
źródło: zzprckwb.org.pl/news/1019
 
 

Jaki będzie nadchodzący 2023 rok?, miejmy nadzieję że będzie ciekawy i owocny w nowe inicjatywy związane z transformacją aby w ostatecznym rozrachunku można było ją nazwać sprawiedliwą. Czego państwu w nadchodzącym 2023 roku jako Stowarzyszenie Tak dla Bełchatowa oraz Bełchatowska Fundacja Sprawiedliwej Transformacji życzymy.

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU

Marzena Tyl Czarzasty Stowarzyszenie Tak dla Bełchatowa

Bełchatowskie wysłuchanie publiczne.

Społecznicy, mieszkańcy, związkowcy i politycy rozmawiali o przyszłości Bełchatowa podczas niedawnego wysłuchania publicznego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Polska Zielona Sieć, Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.

W wysłuchaniu wypowiadała się również Przedstawicielka Stowarzyszenia Tak Dla Bełchatowa oraz Bełchatowskiej Fundacji Sprawiedliwej Transformacji Pani Marzena Tyl-Czarzasty.

Jako koordynatorka badania Rynku pracy kobiet regionu bełchatowskiego zwróciła w swojej wypowiedzi uwagę na problematykę kobiet w procesie transformacji.

Wskazywała na strukturę lokalnego rynku pracy który dominującą rolę pełnią dwa duże zakłady, z którymi powiązana jest reszta przemysłu i miejscowości okalających kopalnię i elektrownię.

Chcemy aby transformacja była sprawiedliwa też dla kobiet. W Bełchatowie jest duże bezrobocie wśród kobiet. To aż 60 proc. (w ogólnej liczbie bezrobotnych) Kobiety należy aktywizować, otwierać nowe kierunki kształcenia. Jest jeszcze problem młodych – zaledwie jeden na 8. zostaje w Bełchatowie. Trzeba pilnie zatrzymać odpływającą młodzież – Marzena Tyl-Czarzasty Stowarzyszenia Tak dla Bełchatowa.

Miejsca pracy kobiet w regionie bełchatowskim są w dużym stopniu uzależnione od tego modelu regionu, gdzie bardzo często mężczyzna pracuje a kobieta wychowuje dzieci. Jest to trochę podobny model który funkcjonował na Śląsku.

 

 

Nie-musimy-czekac-az-rzad-rozwiaze-wszystkie-problemy-energetyczne.-Mozemy-wziac-sprawy-w-swoje-rece-i-sami-wlaczyc-sie-w-produkcje-ekologicznej-energii-i-ciepla.-6
Zdjęcie :Polska Zielona Sieć

Podczas wysłuchania wypowiadali się również politycy, mieszkańcy jak również związkowcy reprezentujący Forum Związków Zawodowych województwa łódzkiego jak również  Związek Zawodowy „Kadra” KWB Bełchatów.

Arkadiusz Błaszczyk wiceprzewodniczący Związku Zawodowego „Kadra” KWB Bełchatów zwrócił w swojej wypowiedzi uwagę na problem rekultywacji terenów pokopalnianych i potrzebę wsparcia działań zmierzających do przywrócenia terenów do stanu wyjściowego. Jak również na potrzebę przeznaczenia części pieniędzy na przekwalifikowanie oraz na potencjał terenów które pozostaną po kopalni czy elektrowni po zakończeniu eksploatacji.

Przedstawiciel Forum Związków Zawodowych województwa łódzkiego zwracał uwagę m.in. na rys historyczny stwierdzenia „Sprawiedliwa Transformacja” który to został określony w latach 90 – tych XX wieku przez związki zawodowe.

Pan Maciej Kozakiewicz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, zauważył, że region bełchatowski to monokultura, uzależniona od jednego koncernu i produktu. To rodzi wiele wyzwań. Są środki i technologie, które można wykorzystać na transformację. Ale nie mogą zostać zużyte na potrzeby bieżące, bez długoterminowego planu.

Z wypowiedzi niemal wszystkich uczestników spotkania można było usłyszeć potrzebę intensyfikacji działań zmierzających do jednego. Aby cały proces transformacji regionu bełchatowskiego w ostatecznym rozrachunku można było nazwać „Sprawiedliwą”.

 

IMG20221026094432

Warsztaty kreatywne zorganizowane przez BKPPT.

Znaczenie energetyki konwencjonalnej w kontekście ryzyk zewnętrznych. Pod tym właśnie tytułem odbyły się 26 października 2022 r. w bełchatowskim MCK-U warsztaty zorganizowane przez Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny sp. z o.o. oraz PGE GiEK S.A.

Było to kolejne z serii spotkań w ramach projektu „Transformacja a rozwój gospodarczy regionu”. Tym razem warsztaty poprowadzili specjaliści z Design Thinking Institute Panie Agata Miryn-Sienkiewicz oraz Alicja Wianecka.

Alicja Wianecka

Warto zwrócić uwagę, że na warsztaty stawiło się kilkadziesiąt osób a sam sposób prowadzenia niejako przypominał podobny warsztat który w niedalekiej przyszłości w tym samym miejscu organizowała Łódzka Agencja Rozwoju Przemysłu.

Tematyką przewodnią spotkania była transformacja a celem poszukiwanie potrzeb, inspiracji i wypracowaniu koncepcji i wniosków i kierunków rozwojowych, kluczowych dla transformacji podregionów piotrkowskiego i sieradzkiego jak również dla całego województwa łódzkiego.

Uczestnicy warsztatu aktywnie uczestniczyli w zadaniach i chyba każdy wyszedł ze spotkania bogatszy w ciekawe doświadczenie jak również z poczuciem zadowolenia i nadzieją na aktywniejsze zaangażowanie interesariuszy procesu transformacji w regionie.

fot. własne

więcej :https://www.ppt.belchatow.pl/oferta/transformacja-regionu/

IMG20221020105347

Jak utrzymać energetyczną przyszłość Bełchatowa.

zdjęcie:Stowarzyszenie Tak dla Bełchatowa

Podczas prezentacji raportu przygotowanego przez BloombergNEF oraz Forum Energii zaprezentowano główne założenia utrzymania produkcji energii elektrycznej w Bełchatowie po wyczerpaniu się złóż węgla brunatnego.

Raport pt.: Energetyka w Bełchatowie po węglu brunatnym został zaprezentowany w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego przez autorkę Panią Felicję Aminoff BloombergNEF oraz Panią Joannę Maćkowiak-Panderę z Forum Energii. W dyskusji o transformacji regionu bełchatowskiego wzięła również udział Pani Profesor Uniwersytetu Łódzkiego Izabela Warwas wskazując na aspekt społeczny całego procesu jak również Doktor Maciej Kozakiewicz Pełnomocnik Marszałka Województwa Łódzkiego ds. transformacji regionu bełchatowskiego.

 Zachęcamy do zapoznania się z materiałem prasowym jak również całym raportem który jest chyba pierwszym raportem dotyczącym naszego regionu, w którym wskazano na nasze mocne jak i słabe strony. Ale przede wszystkim pokazano, że jest materiał nad którym należy się pochylić i który może zapoczątkować merytoryczną rozmowę nad przyszłością regionu bełchatowskiego.

źródło: https://forum-energii.eu/pl/analizy/belchatow-after-lignite

zdjęcie; własne

Sprawiedliwa-Transformacja

Sprawiedliwa Transformacja.

Czym jest Sprawiedliwa Transformacja?. Poniżej wykładnia wedle Wikipedii.

Sprawiedliwa transformacja – to ramy opracowane przez ruch związkowy[1], które obejmują szereg interwencji społecznych potrzebnych do zabezpieczenia praw pracowników i dostępu do środków do życia, podczas procesu przejścia gospodarki na zrównoważoną poprzez zmianę sposobów produkcji, głównie w celu walki ze zmianą klimatu i ochroną różnorodności biologicznej. Idea sprawiedliwej transformacji została ona poparta na arenie międzynarodowej przez rządy oraz władze Międzynarodowej Organizacji Pracy (ang. ILO – International Labour Organization), Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) w Porozumieniu Paryskim, Konferencję Klimatyczną w Katowicach (COP24) oraz Unię Europejską[2][3][4].

Dla związków zawodowych termin sprawiedliwa transformacja oznacza proces przejścia do gospodarki odpornej na zmianę klimatu i niskoemisyjnej. Sprawiedliwa transformacja maksymalizuje korzyści z działań na rzecz klimatu, jednocześnie minimalizując trudności dla pracowników i ich społeczności. Według Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (International Trade Union Confederation) potrzeby związane ze sprawiedliwą transformacją będą się różnić w różnych krajach, chociaż da się wyróżnić ogólne polityki, konieczne do wprowadzenia we wszystkich krajach, w tym[1]:

 • Przemyślane inwestycje w niskoemisyjne sektory gospodarki i technologie o wysokim wskaźniku zatrudnienia. Inwestycje te należy podejmować w drodze należytych konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi, z poszanowaniem praw człowieka, praw pracowniczych oraz zasad godnej pracy.
 • Dialog społeczny i demokratyczne konsultacje partnerów społecznych (związków zawodowych, pracodawców, władz lokalnych) oraz innych interesariuszy (tj. społeczności, organizacji społecznych, ekspertów, biznesu).
 • Prowadzenie badań i wczesna ocena wpływu polityki klimatycznej na społeczeństwo i zatrudnienie. Szkolenia i rozwój umiejętności, które mają kluczowe znaczenie dla wdrażania nowych technologii i wspierania zmian w przemyśle.
 • Ochrona socjalna wraz z aktywną polityką rynku pracy.
 • Lokalne plany zróżnicowania gospodarki, które mają na celu wspierać godną pracę i zapewni stabilność społeczności podczas transformacji. Społeczności nie powinny być pozostawione samym sobie w zarządzaniu skutkami transformacji, ponieważ nie doprowadzi to do sprawiedliwego podziału obciążeń i korzyści.

Cele klimatyczne i globalne porozumienia w sprawie zmian klimatu wyznaczają standardy czystej gospodarki. W tym procesie sektory takie jak energetyka, produkcja, rolnictwo i leśnictwo, które zatrudniają miliony pracowników, ulegną przemodelowaniu. W przeszłości, okresy zmian strukturalnych w gospodarce zmuszały zwykłych pracowników, ich rodziny i społeczności do ponoszenia kosztów przejścia na nowe sposoby wytwarzania dóbr. Takie obciążenia wiązały się często z bezrobociem, ubóstwem, marginalizacją i wykluczeniem ludzi pracy podczas gdy właściciele firm najczęściej nie cierpieli na strukturalnej zmianie[5].

W 1998 roku kanadyjski działacz związkowy, Brian Kohler, opublikował to, co miało stać się jedną z pierwszych wzmianek o sprawiedliwej transformacji w biuletynie związkowym[12]. Była to próba pogodzenia wysiłków ruchu związkowego na rzecz zapewnienia pracownikom godnej pracy z potrzebą ochrony środowiska. Kohler wyraźnie stwierdził: „Nie wybieramy pomiędzy pracą, a środowiskiem. Prawdziwy wybór to i jedno, i drugie albo nic”.

Sprawiedliwa transformacja zakłada rozwiązanie tego problemu poprzez wspieranie pracowników zwłaszcza za pomocą włączenia ich w działania z dziedziny zrównoważonego rozwoju. Połączenie wartości sprawiedliwości społecznej i sprawiedliwości klimatycznej za pomocą sprawiedliwej transformacji daje podstawę do wsparcia pracowników węglowych, pozbawionych możliwości pracy w innych sektorach w regionach zależnych gospodarczo od wydobycia paliw kopalnych[6][7][8]; pracowników w gospodarkach wschodzących; osób zmuszonych do opuszczenia swoich domów w regionach przybrzeżnych i na wyspach zagrożonych podnoszącym się poziomem morza oraz pomocy społecznościom dotkniętym zanieczyszczeniem powietrza i innymi negatywnymi skutkami wykorzystania paliw kopalnych[9].

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Sprawiedliwa_transformacja

zdjęcie: https://www.facebook.com/photo/?fbid=411985667758278&set=a.411985627758282