Research on the situation of women in the labor market in Bełchatow and promotion of the results [PL: Badania nad sytuacją kobiet na rynku pracy w Bełchatowie i promocja wyników] to projekt realizowany w okresie od 1 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. przez Stowarzyszenie Tak dla Bełchatowa.

Region bełchatowski jest obecnie w centrum zainteresowania wielu badaczy i instytucji z uwagi na przyszłą transformację energetyczną i jej lokalne skutki. Zakres terytorialny tych badań obejmuje obszar bezpośredniego oddziaływania Kopalni Bełchatów, wykracza tym samym poza powiat bełchatowski i dotyczy konsekwencji na różnych polach.

W niniejszym projekcie obszar badania zawężono do powiatu bełchatowskiego.

Celem głównym niniejszego projektu jest diagnoza ekonomicznych i społecznych aspektów sytuacji kobiet na rynku pracy w powiecie bełchatowskim w kontekście planowanej transformacji regionu.

Analiza obejmuje dwie kwestie:

  • OCENA SYTUACJI KOBIET NA RYNKU PRACY ORAZ JEJ SZANS I BARIER Z PERSPEKTYWY RÓŻNYCH INTERESARIUSZY INSTYTUCJONALNYCH;
  • OBECNE I POTENCJALNE INSTRUMENTY WSPARCIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ KOBIET W REGIONIE BEŁCHATOWSKIM

Poniżej zamieszczamy pierwszy z dwóch planowanych w ramach projektu raportów, mianowicie:

Kobiety na rynku pracy w powiecie bełchatowskim. Stan obecny, perspektywy, uwarunkowania.