Model_1.pdf

Zazwyczaj, kiedy w nauce mowa o modelu, rozumie się go jako uproszczone odwzorowanie pewnego wycinka rzeczywistości poprzez wskazanie najważniejszych elementów wchodzących w jego skład i relacji między nimi. W niniejszym opracowaniu rozumiemy model inaczej, tak jak jest to przyjęte w stosowanych naukach społecznych, tj. jako odwzorowanie wycinka rzeczywistości z uwzględnieniem najważniejszych  jego elementów i relacji między nimi w celu wskazania możliwego sposobu oddziaływania poprzez świadome działania na ów wycinek w całości, poszczególne jego elementy i relacje między nimi w celu dojścia do sytuacji ocenianej ze społecznego punktu widzenia jako korzystniejsza w stosunku do sytuacji bez takiego oddziaływania.W prezentowanym modelu, skupiającym się na aktywności zawodowej kobiet w podregionie bełchatowskim (wycinek rzeczywistości), wyodrębniono trzy zasadnicze elementy:

• obecna struktura gospodarcza, społeczna i demograficzna,
• specyfika lokalnego rynku pracy,
• zielona transformacja,

przy czym dwa pierwsze są ze sobą powiązane (tj. silnie oddziałują na siebie), zaś trzeci jako element zewnętrzny zaczyna powoli kształtować dwa wcześniej wymienione. Z kolei, mówiąc o świadomym oddziaływaniu na zmiany badanego wycinka rzeczywistości, koncentrujemy się na 6 kluczowych aktorach realizujących polityki publiczne mających wpływ na aktywność zawodową kobiet na bełchatowskim rynku pracy.

Są to: władze krajowe, samorząd województwa, samorząd lokalny, biznes lokalny, instytucje wsparcia biznesu, podmioty społeczeństwa obywatelskiego, partnerzy społeczni, instytucje działające w sferze edukacji i instytucje odpowiedzialne za pozostałe usługi społeczne. Dodatkowo, zgodnie z ideą empowermentu uwzględniono również kobiety i ich organizacje jako autonomiczny podmiot określający własne zachowania na rynku pracy.

Więcej poniżej:

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *