Czym jest Sprawiedliwa Transformacja?. Poniżej wykładnia wedle Wikipedii.

Sprawiedliwa transformacja – to ramy opracowane przez ruch związkowy[1], które obejmują szereg interwencji społecznych potrzebnych do zabezpieczenia praw pracowników i dostępu do środków do życia, podczas procesu przejścia gospodarki na zrównoważoną poprzez zmianę sposobów produkcji, głównie w celu walki ze zmianą klimatu i ochroną różnorodności biologicznej. Idea sprawiedliwej transformacji została ona poparta na arenie międzynarodowej przez rządy oraz władze Międzynarodowej Organizacji Pracy (ang. ILO – International Labour Organization), Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) w Porozumieniu Paryskim, Konferencję Klimatyczną w Katowicach (COP24) oraz Unię Europejską[2][3][4].

Dla związków zawodowych termin sprawiedliwa transformacja oznacza proces przejścia do gospodarki odpornej na zmianę klimatu i niskoemisyjnej. Sprawiedliwa transformacja maksymalizuje korzyści z działań na rzecz klimatu, jednocześnie minimalizując trudności dla pracowników i ich społeczności. Według Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (International Trade Union Confederation) potrzeby związane ze sprawiedliwą transformacją będą się różnić w różnych krajach, chociaż da się wyróżnić ogólne polityki, konieczne do wprowadzenia we wszystkich krajach, w tym[1]:

  • Przemyślane inwestycje w niskoemisyjne sektory gospodarki i technologie o wysokim wskaźniku zatrudnienia. Inwestycje te należy podejmować w drodze należytych konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi, z poszanowaniem praw człowieka, praw pracowniczych oraz zasad godnej pracy.
  • Dialog społeczny i demokratyczne konsultacje partnerów społecznych (związków zawodowych, pracodawców, władz lokalnych) oraz innych interesariuszy (tj. społeczności, organizacji społecznych, ekspertów, biznesu).
  • Prowadzenie badań i wczesna ocena wpływu polityki klimatycznej na społeczeństwo i zatrudnienie. Szkolenia i rozwój umiejętności, które mają kluczowe znaczenie dla wdrażania nowych technologii i wspierania zmian w przemyśle.
  • Ochrona socjalna wraz z aktywną polityką rynku pracy.
  • Lokalne plany zróżnicowania gospodarki, które mają na celu wspierać godną pracę i zapewni stabilność społeczności podczas transformacji. Społeczności nie powinny być pozostawione samym sobie w zarządzaniu skutkami transformacji, ponieważ nie doprowadzi to do sprawiedliwego podziału obciążeń i korzyści.

Cele klimatyczne i globalne porozumienia w sprawie zmian klimatu wyznaczają standardy czystej gospodarki. W tym procesie sektory takie jak energetyka, produkcja, rolnictwo i leśnictwo, które zatrudniają miliony pracowników, ulegną przemodelowaniu. W przeszłości, okresy zmian strukturalnych w gospodarce zmuszały zwykłych pracowników, ich rodziny i społeczności do ponoszenia kosztów przejścia na nowe sposoby wytwarzania dóbr. Takie obciążenia wiązały się często z bezrobociem, ubóstwem, marginalizacją i wykluczeniem ludzi pracy podczas gdy właściciele firm najczęściej nie cierpieli na strukturalnej zmianie[5].

W 1998 roku kanadyjski działacz związkowy, Brian Kohler, opublikował to, co miało stać się jedną z pierwszych wzmianek o sprawiedliwej transformacji w biuletynie związkowym[12]. Była to próba pogodzenia wysiłków ruchu związkowego na rzecz zapewnienia pracownikom godnej pracy z potrzebą ochrony środowiska. Kohler wyraźnie stwierdził: „Nie wybieramy pomiędzy pracą, a środowiskiem. Prawdziwy wybór to i jedno, i drugie albo nic”.

Sprawiedliwa transformacja zakłada rozwiązanie tego problemu poprzez wspieranie pracowników zwłaszcza za pomocą włączenia ich w działania z dziedziny zrównoważonego rozwoju. Połączenie wartości sprawiedliwości społecznej i sprawiedliwości klimatycznej za pomocą sprawiedliwej transformacji daje podstawę do wsparcia pracowników węglowych, pozbawionych możliwości pracy w innych sektorach w regionach zależnych gospodarczo od wydobycia paliw kopalnych[6][7][8]; pracowników w gospodarkach wschodzących; osób zmuszonych do opuszczenia swoich domów w regionach przybrzeżnych i na wyspach zagrożonych podnoszącym się poziomem morza oraz pomocy społecznościom dotkniętym zanieczyszczeniem powietrza i innymi negatywnymi skutkami wykorzystania paliw kopalnych[9].

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Sprawiedliwa_transformacja

zdjęcie: https://www.facebook.com/photo/?fbid=411985667758278&set=a.411985627758282